Wednesday, March 8, 2017

Detektor

detektor [lat.] 1. el. těch. zařízení pro detekci. Je podstatnou části většiny vysokokmitočtových zařízeni Nejzná-méjší d. jsou diodové (elektronkové, polovodičové); 2. sděl. těch. detnodu-látor.

Ambulance

ambulance [lat.], zdrav, zařízení pro vyšetřování a léčení nemocných schopných pohybu.

Tuesday, March 7, 2017

Bundschuh

Bundschuh [-Šú], hnuti něm. poddaných proti feudálům, předcházející něm selské vále jeho symbolem byl selský střevíc; objevuje se hl. v jz. Německu jíž od 1443. zvi. pak od 1493; vrchol hnuti 1502—1517.

Betel

betel [z něm. Boot 4- Hotel], plavidlo trvale zakotvené např. u břehu vodního toku, zpravidla ve městě, zařízené a vybavené pro ubytování a stravováni hostů.

B. stájová

b. stájová, Stomoxys calcitrans. Bodamské jezero, něm. Bodensee — jezero na hranicích NSR, Švýcarska a Rakouska, protékané Rýnem, 395 m n.m.. 538.5 km2, hluboké až 252 m.

Bom Max

Bom Max, 1882-1970, něm. (NSR, 1933—54 v emigraci) fyzik; zahr. člen AV SSSR (1934), člen Král. spol. v Londýně a dalších AV. Jeden ze zakl. kvantové mech.: statisticky interpretoval vlnovou funkci, vyslovil princip neurčitosti, zabýval se též dynamikou krystalové mříže, kinetickou teorii kapalina teorii relativity. Nob.c.(1954) spolu s Bothem.

Barotsko

Barotsko, dnes záp. provincie Zambie, od 8.st. samostatný feud. stát; od 1890 brit. protektorát, od 1911 součást Sev. Rhodesie.

Caiarí

Caiarí [ka-] viz andské obyvatelstvo. Canaris [kaná-] Wilhelm, 1887-1945 (popraven), něm. náčist, důstojník; 1935-44 v čele abwehru, organizoval mez. voj. provokace a diven» (např. v Rakousku 1938, v Polsku 1939), od 1940 admirál; po atentátu na Hitlera 1944 zatčen.

Monday, March 6, 2017

Ardenská operace

ardenská operace, ofenzíva něm. náčist, vojsk 16.—26. 12. 1944 na stokilometrovém úseku v Ardenách, která měla donutit USA a Velkou Británii k uzavřeni separátního míru s náčist.

Bor Vladimír

Bor Vladimír, *1915, č. hud. a film. kritik, dramaturg a scenárista (Film. studio Barrandov).

Bucegi í-čedil

Bucegi í-čedil, vápencové pohoří v Ru-

Bor Josef

Bor Josef, *1906, vl.jm. Josef Bondy, č. prozaik, vycházející ze zážitků z koncentračního tábora {Opuštěnápanenka, Terezínské rekviem).

Barber

Barber [bárbr] Samuel, *1910, amer. skladatel; autor symfonií, baletů (Me-dea), oper (Vanessa, Antonius a Kleopatra), kantát, koncertů aj. děl. Pulit-zerova cena (1935).

Bajan

bajan [podle rus. osobního jména Ba-jan], bojan — rus. lid. pěvec 2.pol. 11.st. až zač. 12. století.

Sunday, March 5, 2017

Brazilský film

brazilský film, 1907 vznikají první brané filmy, avšak do konce 2. svět. války byla film. produkce málo význ. Po válce vynikl režisér Barreto (O Can-gaceiro). Od 60, let ovlivňují b. f.

Boží Dar

Boží Dar, od 1979 m. část Jáchymova, v Krušných horách (1020 m n.m.) pod Klínovcem, 152 obyv. Rekreační středisko. — 1546 získal B. D. právo horního města. 1979 připojen k Jáchymovu.

An 1. Anu

An 1. Anu, spolu s Enkim a Enlilem nejvyšší bůh sumerského panteonu, bůh nebes; 2. chem. značka aktinonu. ANA, něm. Amtliche Nachrichtenstelle, rak. tisková kancelář — vznikla z tiskové kanceláře Rakouska-Uher-ska (Korrbůro) 1922, ukončila činnost 1946 vznikem APA.

Bojové

Bojové, keltský kmen doložený od 4.st. př.n.l., později ve středoevr. oblasti, zejm. v Cechách (Bojohemum); severo-it. B. poraženi Římany, 191 dobyto centrum — Bononia (Bologna); první hist. zpráva o B. na našem území koncem 2.st. př.n.l., kdy odrazili nápor germ. Cimbrů. V l.st. př.n.l. se část B. přesunula do záp. Maďarska a odtud do Francie, bojové chemické látky, slouč. pevné, kapalné i plynné, vyráběné k válečným účelům. Rozeznávají se např. dráždivé a otravné (chloracetofenon, clark 1, clark II, adamsit), dusivé (fosgen, di-fosgen. chlorpikrin), zpuchýřujíci (ype-rit, lewisit), jedovaté (kyanovodík), zápalné (napalm), nervově paralytické (soman. sarin, tabun). Přestože Ženevský protokol (1925) použití takových zbraní zakazoval, byly použity některé b. ch. 1. amer. agresory ve válce ve Vietnamu.

Děnikin

Děnikin [-ňi-] Anton Ivanovic, 1872 až 1947, rus. gen., jeden z hl. organizátorů kontrarev. v obč. válce 1918 až 1920 (na jihu Ruska). 1920 emigroval.

Cykloida

cykloida [-jí-, řec.], rovinná křivka opi

Saturday, March 4, 2017

Bella Metod Matěj

Bella Metod Matěj, 1869-1942, sl. burž. politik; jeden z představitelů Sl. nár. strany, 1906— 10 poslanec uh. sněmu, po 1918 funkcionář agrární strany, 1918 — 19 místopředseda Nár. shromáždění.

Cavos

Cavos [ká-] Catterino. 1776— 1840, it.

Brněnská divadla

brněnská divadla, první stálé č. div zal. 1884 pod názvem Nár. div. Působili tu např. Janáček. Mahen, Honzl. E. F. Burian, herci Auerswald, Grafová, Skřivan, Urbánková, Walter. Nyní je v Brně Státní div. (opera a balet — Janáčkovo div., činohra -Mahenovo div., opereta — Reduta! Dalším div. je činoherní Div. bratři Mrštikú, loutková scéna Radost, sat. div. Večerní Brno (Div. u Jakuba), Div. na provázku, činoherní a operní studio při JAMU.

Czechura

Czechura [če-J Hottorius M., 1688 až

Bourovina

bourovina [fr.], počátky hedvábného vlákna, jimiž si housenka bource morušového vytvořila síťové lůžko k tvorbě vlastního zámotku.

Dlouhý pochod

Dlouhý pochod, Velký pochod — strategický manévr čin. Rudé armády, která se v říjnu 1934 probila z kuomin-tangského obklíčení; D. p. skončil 1936, poté co armáda prošla 11 provincií a urazila asi 12 500 km; znamenal jednak revolucionizaci mas a zejm. záchranu hl. kádru armády.

Friday, March 3, 2017

Budínová Slávka

Budínová Slávka, *1924. č. herečka; členka Div. E. F. Buriana od 1960. Z div. roli Vodičková (Shakespeare, Veselé paničky windsorské).

Burzovní spekulace

burzovní spekulace, činnost, která směřuje k dosažení zisku využitím rozdílů mezi nákupními a prodejními cenami na burze nebo pohybu kursů cenných papírů.